top of page

(A) Propublikum.cz je internetový portál, který zprostředkovává Nabídku a Poptávku Služeb, zejména unikátních kreativních děl mezi Uživateli, tj. Objednatelem a Zhotovitelem. Provozovatel portálu propublikum.cz není Zhotovitelem ani Objednatelem těchto Služeb. 

B) Vložením první poptávky na portálu propublikum.cz v případě Objednatele, a registrací na portálu propublikum.cz v případě Zhotovitele,uděluje Uživatel, tj. Objednatel či Zhotovitel, souhlas s  obchodními podmínkami užívání portálu propublikum.cz („Podmínky“).

(C) Portál propublikum.cz je provozován společností:

Propublikum s.r.o.
se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, IČO 066 67 066, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 286643 („Provozovatel“).

Následný text představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem na straně jedné

a

uživatelem portálu propublikum.cz („Uživatel“) na straně druhé.

(D) Provozovatel a Uživatel uzavírají okamžikem odsouhlasení obchodních podmínek Uživatelem na portálu propublikum.cz dohodu, na jejímž základě Provozovatel umožňuje Uživateli používat portál propublikum.cz za účelem Poptávky či Nabídky Služeb, jejímž obsahem jsou smluvní ujednání obsažená v těchto Podmínkách („Dohoda“).

ZÁKLADNÍ DEFINICE

1.1  Termíny uvedené v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Autorské dílo – má význam uvedený v článku 8.1 těchto Podmínek;

 

Dohoda – má význam uvedený v bodě (D) záhlaví těchto Podmínek;

 

Nabídka – znamená nabídku Služeb umístěnou v rámci portálu propublikum.cz Zhotovitelem;

 

Odměna – částka náležící Zhotoviteli za poskytnutí Služeb specifikovaných ve Smlouvě, která se rovná částce složené Objednatelem na Provozovatelův účet a ponížené o Provizi náležející Provozovateli. Odměna je dále specifikována v článku 6.3 těchto Podmínek;

 

Objednatel – má význam uvedený v článku 4.1 těchto Podmínek.

 

Podmínky – znamenají tyto obchodní podmínky užívání portálu propublikum.cz;

 

Poptávka – znamená poptávku Služeb umístěnou v rámci portálu propublikum.cz Objednatelem;

Propublikum.cz – má význam uvedený v bodě (A) záhlaví těchto podmínek. Portál propublikum.cz je dostupný na adrese https://www.propublikum.cz;

 

Provize – procentuální část z částky složené Objednatelem na účet Provozovatele za poskytnutí Služeb Zhotovitelem (viz pojem Odměna), která náleží Provozovateli. Výše provize je upravena v článku 7.4 těchto Podmínek;

 

Provozovatel – má význam uvedený v bodě (C) záhlaví těchto Podmínek;

 

Služba – znamená předmět plnění (dílo) zhotovené Zhotovitelem odpovídající předmětu poptávaného plnění Objednatelem v souladu se Smlouvou;

 

Smlouva – má význam uvedený v článku 6.1 těchto Podmínek;

 

Strany – souhrnné označení pro Provozovatele, Objednatele a Zhotovitele;

 

Uživatel – má význam uvedený v bodě (B) záhlaví těchto Podmínek;

 

Zhotovitel – má význam uvedený v článku 5.1 těchto Podmínek

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

2.1  Obchodních aktivit na portálu propublikum.cz se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné, a právnické osoby.

 

2.2  Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od Dohody se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám portálu propublikum.cz, a to i bez uvedení důvodu.

3. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 

3.1  Podmínkou využívání Nabídky Služeb nebo Poptávky Služeb prostřednictvím portálu propublikum.cz je souhlas s těmito Podmínkami, dostupnými na portálu propublikum.cz. Tyto Podmínky platí za odsouhlasené v případě Objednatele vložením první Poptávky a v případě Zhotovitele registrací na portálu propublikum.cz.

 

3.2  Každý Uživatel je povinen poskytnout údaje, které poslouží k jeho identifikaci. V opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo takovému Uživateli zakázat využívání služeb portálu propublikum.cz.

 

3.3  Uživatel je povinen udržovat zadané údaje pravdivé a aktuální. V případě záměrného uvedení falešných údajů může být dotyčnému Uživateli odepřen přístup na portál propublikum.cz.

 

3.4  Provozovatel je oprávněn poskytnout Objednateli či Zhotoviteli nezbytné údaje o druhé smluvní straně (zejména z důvodu reklamace Služeb apod.).

 

3.5  Zhotovitelé mohou prostřednictvím uživatelské sekce v rámci portálu propublikum.cz editovat svůj profil. Zhotovitelé jsou také oprávněni kdykoli žádat své odstranění z databáze na tomto portálu a Provozovatel je povinen bezodkladně této žádosti vyhovět, nikoli však dříve, nežli jsou vypořádány veškeré nároky Stran z poskytnuté Služby, popř. z porušení těchto Podmínek nebo pominou veškerá rizika pro jeho práva a oprávněné zájmy; ve sporných případech je Provozovatel povinen Zhotoviteli nevyhovění žádosti odůvodnit.

 

3.6  Profil Zhotovitele je vždy vázán na konkrétního Zhotovitele a jeho převod na jinou osobu není bez souhlasu Provozovatele povolen.

 

 

Právo regulace obsahu

 

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové Poptávky, Nabídky, Uživatele a další podobný obsah, který porušuje pravidla užívání portálu propublikum.cz nebo právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah ze systému i bez uvedení důvodu.

4. POPTÁVKA SLUŽEB

 

4.1  V rámci portálu propublikum.cz může Uživatel, který je fyzickou nebo právnickou osobou, která je podnikatelem ve smyslu § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („Občanský zákoník“), mající zájem o provedení Služeb („Objednatel“), umisťovat Poptávku po Službách.

 

4.2  Poptávka Služeb by vždy měla odpovídat svým rozsahem Nabídce Služeb.

 

 

5. NABÍDKA SLUŽEB

 

5.1  Zhotovitelem poptávaných Služeb („Zhotovitel“) se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu § 420 Občanského zákoníku, poskytující Služby specifikované ve Smlouvě.

 

5.2  Zhotovitelem může být pouze Uživatel. Zhotovitel v rámci portálu propublikum.cz reaguje na Poptávku Objednatele.

 

5.3  Zhotovitel musí mít přidělené identifikační číslo, které je povinen uvádět na veškerých daňových dokladech. Uživatelé bez identifikačního čísla nesmí své služby nabízet v rámci portálu propublikum.cz.

 

 

6. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

 

6.1  Mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzniká smluvní vztah dle Občanského zákoníku, zejména dle ustanovení § 2586 a násl. upravujících smlouvu o dílo, odpovídající předmětu poptávaného plnění a rozsahu Služeb, jehož obsahem jsou mimo jiné i práva a povinnosti stanovené těmito Podmínkami, především články 6 až 11 těchto Podmínek („Smlouva“).

 

6.2  Smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem nabývá účinnosti okamžikem schválení všech jejích podstatných náležitostí Objednatelem a Zhotovitelem, tedy zejména odsouhlasením Služby (předmětu díla), celé částky, kterou požaduje Zhotovitel za poskytnutí Služby, místa realizace Služby, doby realizace Služby včetně termínu předání, potřebné součinnosti Objednatele, přechodu vlastnického práva na Objednatele, odpovědnosti za případné vady.

 

6.3  Poskytnutím Služby, tedy převzetím díla bez vad Objednatelem od Zhotovitele, vzniká Zhotoviteli nárok na vyplacení dohodnuté částky („Odměna“). Odměnou se rozumí částka, kterou Objednatel složil na účet Provozovatele, snížená o Provizi Provozovatele u příslušné Poptávky. Pokud Zhotovitel provede Službu v rozporu se Smlouvou, tedy s vadami, které v přiměřené době neodstraní, žádný nárok Zhotoviteli nevzniká. Zhotovitel se musí řídit pokyny Objednatele. Pokud se prokáže, že Zhotovitel postupoval v rozporu s pokyny Objednatele, nemusí Zhotoviteli Provozovatel vyplatit jeho Odměnu.

 

6.4  K požadované částce za Služby prováděné Zhotovitelem je vždy připočteno DPH dle právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného plnění. Částku za Služby skládá Objednatel vždy na účet Provozovatele a Provozovatel vyplácí Zhotoviteli Odměnu dle pravidel uvedených v těchto Podmínkách.

 

6.5  Objednatel i Zhotovitel jsou si plně vědomi, že Provozovatel portálu propublikum.cz je pouze zprostředkovatelem Nabídky a Poptávky mezi nimi. Provozovatel nijak neodpovídá za vadné plnění Zhotovitelů či škody způsobené Zhotoviteli při provádění Služeb.

7. POPTÁVKY

Náležitosti poptávek

 

7.1  Každá Poptávka musí být jednoznačně interpretovatelná a konkrétní. Provozovatel a Zhotovitelé nejsou povinni reagovat na zjevně nesplnitelné Poptávky.

 

7.2  Poptávaná Služba a její popis musí být dostatečné určité.

 

7.3  Objednatel může u Poptávky uvést orientační cenu za Službu, kterou poptává. Není možné uvádět cenu pouze za část Služby. Tato cena není nijak závazná, je pouze orientační pro Zhotovitele reagujícího Nabídkou na Poptávku.

 

Provize u Poptávek

 

7.4  Provize Provozovatele za zprostředkování Poptávky a Nabídky činí 15%. Zhotovitel snižuje částku na svém daňovém dokladu adresovaném Provozovateli o výše zmíněných 15 %, nedohodnou-li se Strany jinak. Daňové doklady Objednatele nezohledňující dohodnutou Provizi nebudou Provozovatelem proplaceny.

Platba ceny za Službu (dílo)

 

7.5  Cena Služby (díla) specifikovaná ve Smlouvě musí být Zhotovitelem stanovena vždy před započetím prací. Dokud není cena Služby mezi Objednatelem a Zhotovitelem sjednána, nesmí Zhotovitel na Službě specifikované v Poptávce pracovat a Objednatel nemá právo požadovat žádný výstup práce, nedohodnou-li se Strany jinak.

 

7.6  Platbu za Službu je možné provádět pouze na základě daňového dokladu vystaveném Provozovatelem převodem na účet Provozovatele, nedohodnou-li se Strany jinak.

 

7.7  K ceně Služby, kterou Zhotovitel požaduje, je vždy přičítáno DPH dle sazby stanovené právními předpisy platnými a účinnými v den zdanitelného plnění, bez ohledu na to, jestli Objednatel či Zhotovitel jsou nebo nejsou plátci DPH.

 

7.8  Podmínky platby ceny za Službu na účet Provozovatele, tj. zejména splatnost a způsob platby je v každém obchodním případě individuální a závisí na dohodě mezi Provozovatelem, Objednatelem a Zhotovitelem.

 

Předání Služby (díla)

 

7.9 O předání Služby (díla) informuje Objednatel a Zhotovitel Provozovatele prostřednictvím      e-mailu, nedohodnou-li se Strany jinak. Zhotovitel je povinen dodat Provozovateli přesné údaje o předání Služby (díla), zejména o tom, kdo byl přítomen za Objednatele při předání Služby (díla), jaká byla výsledná cena Služby, zda předmět díla odpovídal dílu sjednanému mezi Objednatelem a Zhotovitelem před zahájením  realizace atd. Převzetím díla zaniká právo Objednatele na reklamaci Služby (díla) a na vrácení jím poskytnutého plnění.

 

Vyplácení Odměny Zhotoviteli a způsob fakturace Služeb provedených Zhotovitelem

 

7.10  Zhotoviteli je vyplacena jeho Odměna vždy jen na základě jím řádně vystaveného daňového dokladu vloženého do systému Provozovatele.Zhotovitel může vystavit daňový doklad Provozovateli za provedení Služeb specifikovaných ve Smlouvě nejdříve poté, kdy byl Provozovatel informován o řádném převzetí předmětu Služby (díla) v souladu s čl. 7.9. těchto Podmínek.

 

7.11  Za schválení částky za řádně provedenou Službu (dílo) se považuje potvrzení Objednatele o převzetí díla k němuž je Objednatel Zhotovitelem vyzván. Zhotovitel je povinen vystavit Provozovateli daňový doklad  přesně na částku sníženou o Provizi, na které se s Provozovatelem dohodli. Daňové doklady na jinou částku nebudou Provozovatelem propláceny.

 

7.12  Daňové doklady jsou propláceny Provozovatelem Zhotoviteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data jejich vložení do systému Provozovatele. Zhotovitel je při vystavování daňového dokladu povinen nastavit splatnost na čtrnáctý (14.) den následující od data vložení faktury. Na dřívější datum splatnosti daňového dokladu nebude brán zřetel.

 

7.13  Výše Odměny Zhotovitele vždy představuje částku dle přijaté cenové nabídky Zhotovitele Objednatelem poníženou o Provizi.

 

Pokud tedy například Objednatel příjme cenovou Nabídku Zhotovitele ve výši 10.000,- Kč + DPH, fakturuje Zhotovitel Provozovateli částku 10.000,- Kč mínus Provize z této částky, která činí 15 %, nedohodnou-li se Strany jinak. Fakturovaná částka tedy bude 8.500,- Kč + DPH.

 

7.14  Nebude-li daňový doklad vystavený Zhotovitelem Provozovateli splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o DPH“), nemá Provozovatel povinnost ji Zhotoviteli proplácet. Zhotovitelé jsou povinni na daňových dokladech uvést své pravé IČO.

 

7.15  Zhotovitel je povinen vystavovat daňový doklad vždy Provozovateli, nikoliv Objednateli. Je přísně zakázáno vystavovat daňový doklad přímo Objednateli. Odhalení takového jednání může vést k odstoupení od Dohody ze strany Provozovatele. V případě, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost a vystaví daňový doklad za provedené Služby přímo Objednateli, zavazuje se Zhotovitel uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Právo na náhradu škody Provozovatele není povinností Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dotčeno.

 

7.16  Pokud byl Objednatelem uplatněn nárok z odpovědnosti za vady Služby (díla), nemůže Zhotovitel vystavit Provozovateli daňový doklad a to až do vyřešení celé věci a konečného převzetí díla Objednatelem. V případě, že dojde Objednatelem nebo Zhotovitelem k vyvolání soudního sporu týkajícího se předmětu plnění, ponechává si Provozovatel částku složenu na svém bankovním účtu, a to až do pravomocného skončení sporu nebo dosažení dodatečné dohody.

 

Vícepráce

 

7.17  V případě, že Objednatel požaduje práce navíc oproti původnímu vymezení předmětu plnění obsaženému ve Smlouvě, jsou tyto práce chápány jako vícepráce. Postup při objednávce a realizaci víceprací je shodný jako při Poptávce služeb a jejich následné realizaci.

 

7.18  Zhotovitel má nárok na zaplacení víceprací v případě, že tyto vícepráce nacení a Objednatel složí požadovanou cenu na účet Provozovatele.

 

7.19  Proces vyrovnání se mezi Stranami probíhá stejně, jak je popsáno v tomto článku 7 těchto Podmínek.

7.20  Nárok na odměnu za vícepráce, kterou Objednatel nesložil na účet Provozovatele, Zhotovitel nemá. Naopak Objednatel nemá nárok na provedení víceprací, za které nesložil úhradu na účet Provozovatele. 

 

 

8. LICENCE

 

8.1  Vznikne-li v souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy autorské dílo („Autorské dílo“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), Zhotovitel uděluje Objednateli dnem poskytnutí Služby oprávnění k nevýhradnímu bezúplatnému výkonu práva Autorské dílo užít v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku, a to:

 

a) v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;

b) bez územního a množstevního omezení;

c) pro jakýkoliv způsob užití, přičemž Objednatel není povinen Autorské dílo jakkoliv užít;

d) s možností udělit podlicenci a/nebo postoupit právo užít Autorské dílo jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí („Licence“).

 

8.2  Zhotovitel a Objednatel si mohou sjednat odlišný rozsah udělené Licence, a to výslovným ujednáním, které bude provedeno ve formě, která může být druhé straně prokázána.

 

 

9. PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

 

9.1  Je zakázáno jakékoliv jednání vyložitelné jako nekalosoutěžní ve smyslu § 2976 a násl. občanského zákoníku (např. vystupování pod jménem, které by mohlo případnou záměnou poškodit původní osobu apod.).

 

9.2  Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat Uživatele. Negativní hodnocení není klasifikováno jako poškozování. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory způsobené chováním Uživatelů v rozporu s těmito Podmínkami.

 

 

10. ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

 

10.1  Provozovatel, Objednatel i Zhotovitel se zavazují zachovávat mlčenlivost o podmínkách Smlouvy a jednáních s ní spojených a o jakýchkoli dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoliv způsobem neoprávněně dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména některé ze Stran nebo jejích obchodních partnerů. Povinnost dle tohoto článku 10.1 těchto Podmínek se nevztahuje na:

a) informace, které již jsou nebo se stanou veřejně známé (jinak než v důsledku porušení tohoto článku 10.1 těchto Podmínek);

b) informace, jejichž zpřístupnění je nezbytné pro účely splnění zákonných požadavků vyplývajících z právních předpisů České republiky, nebo informace, které na základě platných a účinných právních předpisů vyžaduje orgán veřejné moci.

 

10.2  Povinnosti vyplývající z tohoto článku 10.1 těchto Podmínek zaniknou nejdříve deset (10) let po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou (Dohodou).

10.3  Poruší-li Objednatel či Zhotovitel povinnost mlčenlivosti dle článku 10.1 těchto Podmínek, vzniká druhé straně Smlouvy (tedy v případě porušení povinnosti Zhotovitele Objednateli a naopak) povinnost uhradit jí smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Právo na náhradu škody není povinností zaplatit smluvní pokutu dotčeno.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

 

11.1  V případě vzniku pochybností o kvalitě poskytnuté Služby (předmětu plnění) řeší spory vzniklé při realizaci Poptávek objednaných prostřednictvím portálu probublikum.cz, dohodnou-li se na tom Objednatel a Zhotovitel, Provozovatel, a to formou smírčího jednání.

 

11.2  Provozovatel neřeší spory, které vzniknou mezi Objednatelem a Zhotovitelem („Strany sporu“), pokud se na zhotovení díla dohodli mimo portál propublikum.cz. Provozovatel řeší pouze spory ze závazků vzniklých na základě Smlouvy, a to jen když se na tom dohodne s Objednatelem a Zhotovitelem.

 

11.3  Provozovatel při řešení sporů týkajících se kvality předmětu plnění a dalších okolností postupuje dle českého právního řádu, především občanského zákoníku, a obchodních zvyklostí. Posuzuje technickou a uměleckou kvalitu provedení. Od Stran sporu je při řešení sporu požadována maximální součinnost při podávání vysvětlení.

 

11.4 Pokud se Objednatel a Zhotovitel prostřednictvím Provozovatele nedohodnou, musejí se obrátit za účelem vyřešení vzájemného sporu na příslušný soud.

 

Rozhodnutí Provozovatele

 

11.5  Provozovatel rozhoduje reklamace a stížnosti na základě zjištěných skutečností a provedených důkazů. Provozovatel může sám posoudit, který důkaz provede a jakou mu přiloží váhu.

 

11.6 V případech, kdy je naprosto jasné, že předmět plnění

 

je v rozporu se Smlouvou,

 

neodpovídá standardům kvality v dané oblasti,

 

nebo je jinak vadné,

 

může vyhovět Provozovatel reklamaci bez provádění důkazů.

 

11.7  Důkazy Provozovatel opatřuje vyžádáním od Objednatele a Zhotovitele a z dostupných zdrojů. Strany sporu jsou povinny na požádání podložit svá tvrzení.

 

11.8  Důkazními prostředky jsou například:

 

komunikace obou Stran sporu (e-mailová, či jiná doložitelná komunikace např. telefonická komunikace, zápisy z jednání atd.);

 

samotné zadání Poptávky, listinné důkazy, svědectví třetích osob atd.;

 

11.9  Skutečnosti, které obě Strany sporu odsouhlasily, se nemusí dokazovat a Provozovatel je považuje za nesporné.

 

Vyhovění nároku Strany sporu, vrácení peněz

 

11.10  Provozovatel má v případě sporu postavení schovatele, povinného vyplatit částku složenou na jeho účtu Objednatelem podle výsledku sporu po skončení smírčího jednání. Jestliže jedna ze Stran sporu vyjádří nesouhlas s výsledkem sporu a obrátí se na soud (tj. zahájí žalobou civilní soudní řízení), vrátí Provozovatel bezodkladně (poté, co si odečte Provizi), složené peníze na účet Objednatele. Strany sporu berou na vědomí, že v případě sporu souvisejícího s odpovědností za vady díla či náhradou škody způsobenou v souvislosti se zhotovením díla, je odpovědnou osobou Zhotovitel.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1  Provozovatel v rámci poskytování svých služeb Zhotoviteli a Objednateli zpracovává jejich osobní údaje jejich uchováváním na svém serveru, a to u Zhotovitele jméno, příjmení, firmu, IČ a sídlo a u Objednatele jméno, příjmení, firmu, IČ a sídlo a u obou informace o obsahu jejich Smlouvy. Vedle toho uchovává po dobu 5-ti let dokumentaci o řešení vzájemného sporu Objednatele a Zhotovitele z realizace Služby. Právo na výmaz u Zhotovitele je řešeno v čl. 3.5. Osobní údaje Objednatele jsou uchovávány na serveru Provozovatele jen do doby vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy, resp. vyřešení všech vzájemných sporů mezi Objednatelem a Zhotovitelem; poté jsou osobní údaje Objednatele elektronicky skartovány.

 

12.2  Provozovatel je vázán mlčenlivostí ve smyslu čl. 10.1. Ta se vztahuje na všechny osobní údaje Objednatele a Zhotovitele. Výjimku tvoří zákonné prolomení této mlčenlivosti a předání osobních údajů soudu v případě sporu vyplývajícího z realizace Služby. Povinnost mlčenlivosti Provozovatel zabezpečuje přiměřeným technickým vybavením.

 

12.3  Uživatel tímto bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci portálu propublikum.cz mohou být Provozovatelem poskytnuty třetím stranám, především dalším Uživatelům, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Dohody.

 

12.4  Poskytnuté osobní údaje je Uživatel oprávněn užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech tyto údaje poskytnuty, tedy ke zprostředkování Služeb prostřednictvím portálu propublikum.cz, jejich reklamaci či stížnosti na nesplnění těchto Služeb, ve sporech vyvolaných v souvislosti s Nabídkou a Poptávkou Služeb. Uživatel či další osoby, kterým byly osobní údaje jiných Uživatelů poskytnuty, se zavazuje tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1  Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě Dohodu s Uživateli i bez udání důvodu.

 

13.2  Dohoda i Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky.

 

13.3  Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i změnu těchto Podmínek, a to bez předchozího upozornění. Uživatel nese odpovědnost za to, že se před využitím služeb Provozovatele náležitě seznámil s platným a účinným zněním těchto Podmínek.

 

13.4  Dohodu je možné kdykoliv ukončit ze strany Uživatele výpovědí. Dohoda je ukončená doručením tohoto projevu vůle Uživatele Provozovateli. Zánik Dohody nemá vliv na případné nevypořádané závazky a dluhy Uživatele vůči Provozovateli.

 

13.5  Zhotovitel i Objednatel dávají souhlas Provozovateli k tomu, aby Provozovatel použil fotografie výsledných děl, jejich částí nebo fotografie z jejich realizace Zhotovitelem ke svým marketingovým účelům.

13.6  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. 7. 2019.

Obchodní podmínky užívání portálu propublikum.cz

bottom of page